Vår vision

Gymnasiesärskolans vision "Här får alla utvecklas"

Välkommen till Gymnasiesärskolan på Jenny Nyströmskolan
Gymnasiesärskolan är en skola där vår målsättning är att varje dag möta våra ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar för att inspirera dem att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Målet med gymnasiesärskolans utvecklingsplan är att skapa förutsättningar för utveckling och lärande.

Vår pedagogik
Utgångspunkten är att människan lär sig tillsammans med andra och det kommunikativa sammanhanget är avgörande. Utifrån elevernas förutsättningar skapas väl avvägda utmaningar i syfte att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt.
Pedagogiska utmaningar ses som situationsbundna och är inte placerade hos den enskilda individen. Stödjande åtgärder riktas mot organisations-, grupp- och individnivå.

Vår vision "Här får alla utvecklas"
Gymnasiesärskolan på Jenny Nyströmskolan strävar efter att alla som verkar inom skolan, såväl elever som personal, ska växa och utvecklas. För oss innebär det att alla som arbetar i skolan ska ges stöd och stimulans så att alla elever utvecklas så långt som möjligt. Vi lägger vikt vid såväl kunskapsutvecklingen som den sociala utvecklingen för att stärka varje individs självskänsla samt vilja och förmåga att lära. 

Värdeord
Gymnasiesärskolan arbetar utifrån två värdeord; Tillgänglighet samt Kompetens. Syftet med värdeorden är att de ska vara vägledande i vår dagliga verksamhet. Lärmiljön ska vara tillgänglig utifrån elevens behov, vilket medför att vi ständigt åtgärdar, utvecklar och förbättrar oss genom hög kompetens.

Tillgänglighet
Tillgänglighet innebär att skapa förutsättningar  så att alla ska kunna delta i undervisningen på lika villkor. Det betyder att vi anpassar den pedagogiska-, fysiska- och sociala lärmiljön i relation till alla elevers olika behov och förutsättningar. Målet är att alla elever ska kunna vara delaktiga i alla lärstituationer och aktiviteter. Det ska finnas olika vägar att nå målen och genom att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå så skapas likvärdiga möjligheter att möta varje elev och utmana eleven att vilja lära sig saker. Alla elever är unika, men lika när det gäller rätten till likvärdiga möjligheter till lärande och kunskapsutveckling.

Kompetens
Kompetensbegreppet innebär att all personal besitter kunskaper och har förmåga och omdöme att omsätta dessa i praktisk handling. För att kunna göra det så krävs vilja, engagemang, mod och ansvar. Det medför att vi i bemötande, förhållningssätt, samspel och pedagogik möter varandra där hen befinner sig, utgår från befintlig kunskap så att eleverna utmanas på en stimulerande nivå. Personalen använder olika strategier/metoder som leder elevens kunskapsutveckling framåt. Syftet är att göra eleven delaktig, utmana och stimulera genom varierande aktiviteter och undervisning.
Både elever och personal besitter kunskap. Kunskap innebär en teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information. Kunskapen ska skapa en färdighet/förmåga som omsätts i praktisk handling - först då kan vi prata kompetens. Att omsätta kunskap i praktisk handling krävs både engagemang, vilja och mod.

Ledning och personal på Gymnasiesärskolan