GYF / Utveckling & kvalitet / Verksamhetutvecklingsfonden / Spec-samverkan grundskola och gymnasium

Speciallärare/pedagoger på grundskola och gymnasiet i samverkan

Tre lärare samtalar med sina datorer framför sig

Spec-nätverket inom Kalmarsunds gymnasieförbund (KSGYF) ville skapa ett bättre samarbete kring överlämning, anpassningar och elevsyn mellan KSGYF:s gymnasieskolor och grundskolorna i Kalmar kommun med omnejd. Speciallärarna Thea Persson (JN), Daniel Nilsson (ST) och specialpedagog Maria Fröjd Engström (LK) blev utsedda att driva projektet och de ansökte om medel ur verksamhetsutvecklingsfonden för att utveckla överlämningarna och en deadline att jobba mot.

- Vi ville bland annat se över blanketterna och rutinerna vid de årliga överlämningarna mellan grundskola och gymnasiet. Vid projektets första nätverksträff visade det sig att också grundskolan ville förbättra dessa, säger Thea Persson.
- Ja och forskningen säger att det är de här skarvarna mellan grundskolan och gymnasieskolan som är riskfaktorer och vi ville göra det ännu bättre. Och vi hoppas att vi nu kan få överlämningarna att bli ännu bättre, säger Daniel Nilsson.

Målgruppen för projektet var elever, lärare och speciallärare/specialpedagoger i KSGYF. I projektet ingick två stora nätverksträffar med grundskolorna i Kalmar kommun samt tre träffar med KSGYF:s spec-nätverk. Däremellan har projektgruppen haft möten där de har planerat upplägg och innehåll utifrån spec-nätverkets gemensamma önskemål.
- Det blev lyckat och vi i KSGYF har samarbetat bra. Vi har ändrat rutinen och blanketten så det blivit bättre, säger Maria Fröjd Engström.
- Ja och det är roligt att kunna visa upp något konkret för grundskolan. Tillsammans kan vi faktiskt åstadkomma förändringar, säger Daniel.
- Det är kul att kunna presentera förändring utifrån både nätverkets och våra synpunkter, säger Thea.

I arbetet med nätverksträffarna har de använt sig av Skolverkets stödmaterial Övergångar inom och mellan skolor och skolformer. Genom kollegialt lärande med grundskolan kommer de att nå en högre måluppfyllelse på gymnasiet, ett av gymnasieförbundets verksamhetsmål.

Projektet har lett till att blanketter har ändrats och att rutiner vid överlämning har skrivits om och förbättras. T.ex. rådde det osäkerhet från grundskolan om vad som skulle överlämnas vid de olika konferenserna. Rutinen klargjorde att det vid vårens överlämning ska delges information gällande elev med särskilda behov utöver extra anpassning i enskilt ämne t.ex. att eleven behöver hörselslinga, rullstolsramper etc. Elever i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar som t.ex. vid dyslexi ska ha överlämning vid höstterminens start. Tre arbetsdagar innan eleverna börjar på sin nya skola träffar speciallärare och specialpedagoger från grundskolan speciallärare och specialpedagoger vid mottagande gymnasieenheter för en pedagogisk överlämning.

Thea, Maria och Daniel tycker att projektet har gått över förväntan. De hoppades att det skulle bli bra diskussioner och det fick de. De fick också bra synpunkter från grupperna om själva överlämningsdagen i augusti. Att det har varit en person från varje gymnasieskola i förbundet i projektledningsgruppen har varit en vinst. Likaså har spec.enheterna på gymnasieförbundets skolor lärt känna varandra under nätverksträffarna, vilket upplevdes positivt då de står inför liknande svårigheter och utmaningar som är intressanta att diskutera.

- Förhoppningen är att vi ska ha ett fortsatt samarbete med grundskolan där vi kan diskutera pedagogiska frågor som till exempel tillgänglig lärmiljö och extra anpassningar. Det är viktigt att vi får relevant information om eleverna från grundskolan så att vi kan möta dem på bästa sätt när de börjar på gymnasiet, säger Maria.