GYF / Utveckling & kvalitet / Särskilt Yrkesskicklig Lärare

Särskilt yrkesskicklig lärare

Några av Kalmarsunds gymnasieförbunds yrkesskickliga lärare

Skickliga lärare är en av de viktigaste förklaringsfaktorerna till att eleverna ska nå goda resultat i skolan. Genom att inrätta tjänster för särskilt yrkesskickliga lärare vill gymnasieförbundet förbättra elevernas resultat och kvaliteten i undervisningen.

De bästa lärarna inom gymnasieförbundet får därmed möjligheter att sprida goda arbetssätt samt stärka och inspirera kollegor och på så sätt bidra till att allt fler elever får del av en bättre undervisning. Förbundet vill också stimulera yrkesskickliga lärare att kunna göra karriär inom läraryrket, utan att behöva sluta undervisa. 

En särskilt yrkesskicklig lärare:

 • arbetar på uppdrag av rektor med att planera, organisera och leda utvecklingsprocesser som berör enskilda, grupper eller all personal på skolan
 • undervisar eller stödjer lärare och elever direkt eller indirekt i undervisningssituationen
 • fungerar som förebild för andra lärare
 • sprider "goda arbetssätt" och står för en delningskultur
 • ligger i framkant i användandet av digitala verktyg i undervisningen
 • är en hävstång i utvecklingen med en ständig förbättring av undervisningen som mål genom att
   - vara en motor i det kollegiala lärandet
   - initiera pedagogiska samtal
   - stödja enskilda och/eller grupper av lärare
 • samarbetar med övriga "särskilt yrkesskickliga lärare" inom förbundet
 • planerar och leder KPT-dagar under temat didaktik/undervisningsmetoder
 • kopplar aktuell forskning till utvecklingsarbetet

Kvalifikationer för att bli särskilt yrkesskicklig lärare:

 • legitimerad lärare eller behörig lärare i yrkesämne*
 • minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • bedöms av rektor och huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

* legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen eller behörig lärare i yrkesämne enligt 2 kap. 18 §.

En kandidat till särskilt yrkesskicklig lärare:

 • har gedigna kunskaper i sitt ämne/ämnesområde och dess didaktik som omsätts till en god kvalitet i min undervisning.
 • tillämpar ett stort antal metoder och arbetssätt i syfte att förbättra elevernas studieresultat.
 • ser alla elevers behov och får dem att anstränga sig för att lära sig mer så att elevernas resultat förbättras.
 • driver utveckling och ständiga förbättringar tillsammans med kollegor vilket leder till högre kvalitet i undervisningen och högre måluppfyllelse hos våra elever.
 • kan uppvisa ett gott samarbete med såväl elever som vårdnadshavare.
 • har ett bra samarbete med sin rektor kring de gemensamma målen och sina individuella mål.
 • förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna hos eleverna.
 • är intresserad av att utveckla sin egen och andras professionalism.

Den särskilt yrkesskickliga läraren behåller sin nuvarande arbetsplats och rektor men dennes kompetenser kan komma att tas i anspråk även på andra skolor om uppdraget så kräver. Uppdraget som särskilt yrkesskicklig lärare är tidsbegränsat.

Särskilt yrkesskickliga lärare får ett tillägg till sin nuvarande tjänst innebärande ett särskilt lönetillägg om 5000 kronor per månad (för heltid) under uppdragstiden. SYL kommer att ingå i ordinarie löneöversyner under perioden.