GYF / Utveckling & kvalitet / Förstelärare

Förstelärare

Några av Kalmarsunds gymnasieförbunds förstelärare

Skickliga lärare är en av de viktigaste förklaringsfaktorerna till att eleverna ska nå goda resultat i skolan. Genom att inrätta tjänster för förstelärare vill vi på gymnasieförbundet förbättra elevernas resultat och kvaliteten i undervisningen.

Dessa lärare får därmed möjligheter att sprida goda arbetssätt samt stärka och inspirera kollegor och på så sätt bidra till att allt fler elever får del av en bättre undervisning. Förbundet vill också stimulera yrkesskickliga lärare att kunna göra karriär inom läraryrket, utan att behöva sluta undervisa. 

En förstelärare:

 • arbetar på uppdrag av rektor med att planera, organisera och leda utvecklingsprocesser som berör enskilda, grupper eller all personal på skolan.
 • undervisar eller stödjer lärare och elever direkt eller indirekt i undervisningssituationen.
 • fungerar som förebild för andra lärare.
 • sprider "goda arbetssätt" och står för en delningskultur.
 • ligger i framkant i användandet av digitala verktyg i undervisningen.
 • är en hävstång i utvecklingen med en ständig förbättring av undervisningen som mål genom att:
   - vara en motor i det kollegiala lärandet.
   - initiera pedagogiska samtal.
   - stödja enskilda och/eller grupper av lärare.
 • samarbetar med övriga förstelärare inom förbundet.
 • planerar och leder KPT-dagar under temat didaktik/undervisningsmetoder.
 • kopplar aktuell forskning till utvecklingsarbetet.

Kvalifikationer för att bli förstelärare

 • legitimerad lärare*.
 • minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
 • visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
 • bedöms av rektor och huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

*legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § första stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen.

En kandidat till förstelärare

 • har gedigna kunskaper i sitt ämne/ämnesområde och dess didaktik som omsätts till en god kvalitet i min undervisning.
 • tillämpar ett stort antal metoder och arbetssätt i syfte att förbättra elevernas studieresultat.
 • ser alla elevers behov och får dem att anstränga sig för att lära sig mer så att elevernas resultat förbättras.
 • driver utveckling och ständiga förbättringar tillsammans med kollegor vilket leder till högre kvalitet i undervisningen och högre måluppfyllelse hos våra elever.
 • kan uppvisa ett gott samarbete med såväl elever som vårdnadshavare.
 • har ett bra samarbete med sin rektor kring de gemensamma målen och sina individuella mål.
 • förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna hos eleverna.
 • är intresserad av att utveckla sin egen och andras professionalism.

Försteläraren behåller sin nuvarande arbetsplats och rektor men dennes kompetenser kan komma att tas i anspråk även på andra skolor om uppdraget så kräver. Uppdraget som förstelärare är tidsbegränsat.

Förstelärare får ett tillägg till sin nuvarande tjänst innebärande ett särskilt lönetillägg om 5000 kronor per månad (för heltid) under uppdragstiden. Förstelärare kommer att ingå i ordinarie löneöversyner under perioden.