GYF / Utveckling & kvalitet / Digital kompetens / Digital skolutveckling / KSGYF får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan

KSGYF får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan

Publicerad: 2016-06-22 15:29

Kalmarsunds gymnasieförbund har tilldelats utmärkelsen Guldtrappan 2016 med motiveringen:

"för ett genomtänkt digitalt skolutvecklingsarbete, långsiktigt drivet hela vägen från ledningsnivån till de digitala elevcoacherna, med fäste i ett blocköverskridande vision i styrelsen och förankrat i omvärldsorientering. Med infrastruktur, lärresurser och en innovativ modell med IKT-pedagoger, pedagogforum, utvecklingsmiljö och högskolesamarbete genomfört med beställarkompetens."

– Det här är fantastiskt roligt och stimulerande! Det innebär att gymnasieförbundet får en bekräftelse på ett långsiktigt och uthålligt arbete. Vi slår oss dock inte till någon ro, utan ser fram emot att sprida våra erfarenheter till andra skolhuvudmän och arbetar för att fortsätta vara i framkant när det gäller digital skolutveckling, säger Joachim Håkansson, förbundschef i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Utmärkelsen Guldtrappan delas ut till skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Bakom Guldtrappan står stiftelsen Yngve Lindbergs minne med partners såsom Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, stiftelsen DIU, Specialpedagogiska myndigheten m.fl.

Efter den öppna nomineringen, som avslutades 1 oktober 2015, granskade och valde juryn ut ett antal kandidater (huvudmän) för prövning mot sju kriterier som fastställts för Guldtrappan. Därefter följde ännu en urvalsprocess där juryn besökte slutkandidaterna för att se huvudmännens verksamhet. Guldtrappans jury besökte Kalmarsunds gymnasieförbund i februari 2016.

Kalmarsunds gymnasieförbund påbörjade år 2012 projekt Digital kompetens med 1-1 datorer för alla elever och all personal. Omfattande satsningar har också gjorts på IKT-pedagoger som stödjer skolledning, lärare och elever. Därutöver har pedagogiska satsningar gjorts för att implementera digitala redskap i undervisningen. Framgångarna från projekt Digital kompetens har nu blivit permanentade i gymnasieförbundets ordinarie verksamhet.

Kalmarsunds gymnasieförbund vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att vi har fått den här utmärkelsen! 

Om vår väg till utmärkelsen

Guldtrappans sju bedömningskriterier

Bedömningskriterier för nominering till GULDTRAPPAN och fortsatt process är:
1. Vision, strategi och plan för digital skolutveckling, förankrad i den lokala verksamheten, liksom i forskning och gällande styrdokument

2. digital infrastruktur för mångfaldiga, flexibla arbetssätt för elever, lärare och ledare vad gäller hårdvara, internet, trådlösa nät

3. digitala lärresurser och verktyg, licenser/avtal och strukturer för egenproducerade, inköpta och öppna resurser

4. pedagogiskt ledarskap för skolans digitalisering, pedagogisk verksamhet och måluppfyllelse med stöd av med stöd av it

5. inkludering av alla elever genom att med stöd av it göra pedagogiken tillgänglig för alla – oavsett funktionsförmåga

6. digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och arbetsformer

7. pedagogiskt erfarenhetsutbyte, kunskapsbildning och professionsutveckling för personal, såväl internt som externt