GYF / Om oss / Studieekonomi / Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg beviljas för elever i gymnasieskola, komvux på gymnasienivå t o m vårterminen (första kalenderhalvåret) det år då man fyller 20 år. Ny ansökan krävs inför varje nytt läsår.

Inackorderingstillägget betalas ut enligt följande nivåer, beroende på avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan.

Avstånd/km Kronor/mån läsår 21/22
       - 84 1 856 kr
  85 - 139 2 003 kr
 140 - 259 2 136 kr
260 - 520 2 263 kr
521 - 2 391 kr

Ansökan måste vara handläggaren tillhanda innan den 20 i den månad ansökan ska börja gälla ifrån. Inackorderingstillägg beviljas när dagliga bussförbindelser saknas, flera bussbyten behöver göras eller att den totala restiden per dag uppgår till minst 3 timmar.
Med restid avses tiden från det du lämnar hemmet till normal skoldags början kl.08:10 och tiden från normal skoldags slut, kl 16:00, till dess du är hemma. Det är alltså inte ditt individuella schema som gäller.

Elev som är andrahandsmottagen är inte berättigad till inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg betalas ut (from september tom maj) i slutet av varje månad via Nordea. Inackorderingstillägget utbetalas endast om eleven verkligen är inackorderad och studerar på heltid. Till ansökan bifogas kopia på hyreskontraktet eller intyg från hyresvärden. Komvuxelev kan endast få inackorderingstillägg om eleven har särskilda skäl för att få gå i annan kommuns komvux.

Inackorderingstillägg på hemorten kan beviljas av sociala skäl. Då ska ett intyg från social myndighet eller skolkurator bifogas. Inackorderingstillägg för studier utomlands kommer som tidigare att handläggas av CSN. Folkhögskoleelever och elever vid fristående skolor och riksinternat ska även i fortsättningen söka inackorderingstillägg hos CSN. 

När man är beviljad inackorderingstillägg så är man inte berättigad till resekort. Resekort spärras om inackorderingsbidrag beviljats.

ÅTERKRAV
Om förhållandena som legat till grund för denna ansökan om inackorderingstillägg ändras, ska du omedelbart anmäla detta till oss. Underlåter du att göra detta kan redan utbetalda bidrag komma att återkrävas.

Blankett för:

Ansökan om inackorderingstillägg läsåret 21/22

Skriv ut blanketten och fyll i den. Blanketten har två sidor.

Skickas till:

Kalmarsunds gymnasieförbund
Box 865
391 28 KALMAR

Elever på fristående skolor ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Pia Palmblad

Ekonomi-/Antagningsassistent

0480-45 15 06

Blankett - ansökan om inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg

Du som bor i Borgholm, Kalmar, Mörbylånga eller Torsås kommun och studerar på gymnasieskola eller komvux på gymnasienivå kan ansöka om inackorderingstillägg via Kalmarsunds gymnasieförbund. Du som studerar inom Kalmarsunds gymnasieförbund men är folkbokförd i en annan kommun, skall ansöka om inackorderingstillägg i din hemkommun.