Direktionens protokoll 2021

Direktlänkar till protokollen finns i menyn till höger.
För innehållsförteckning, klicka på önskat datum nedan.

B = Beslutsärenden
I = Informationsärenden

2021-12-16
2021-11-25
2021-10-29

2021-09-30

2021-09-02

2021-05-27

2021-04-22
2021-03-25
2021-02-25
2021-01-28

2021-01-28      Till protokollet>>

§ 1 Godkännande av dagordning med tillägg:
- Information från personaldelegationen
§ 2 Revidering av lärlingsupplägg för restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet - B
§ 3 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 4 Anmälningsärenden - B
§ 5 Information om SFI-undervisningen vid Axel Weüdelskolan - I
§ 6 Medarbetarenkät 2020 - I
§ 7 Hyreskontrakt för Västergård, fastighetsbeteckning Norrgård 1 - I
§ 8 Matersättning för gymnasieelever år 2021 - I
§ 9 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I
§ 10 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev - I
§ 11 Information från förbundsdirektören - I
- Utredning om statligt huvudmannaskap för skolan
§ 12 Information från personaldelegationen - I
- Friskvård - utökning av förmån
- Lönekartläggningen 2020
- Löneöversyn och lönepolitiska riktlinjer 2021
   

2021-02-25     Till protokollet>>

§ 13 Godkännande av årsredovisning 2020 - B
§ 14 Hyreskontrakt för Västergård, fastighetsbeteckning Norrgård 1 - B
§ 15 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 16 Anmälningsärenden - B
§ 17 Elevhälsans förebyggande arbete kopplat till elevernas distans- och fjärrundervisning - I
§ 18 Handlingsplan för elevernas måluppfyllelse - I
§ 19 Integrerad skola - Uppföljning - I
§ 20 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset samt beslut om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan - I
§ 21 Statsbidraget Skolmiljarden - I
§ 22 Information från förbundsdirektören - I
- Utredning om statligt huvudmannaskap för skolan

 

2021-03-25     Till protokollet>>
§ 23 Information om gymnasieantagningen och antal sökande inför preliminärantagningen till nationella program läsåret 2021/2022 - I
§ 24 Ingen start av hotell- och turismprogrammet samt vidare utredning för eventuell start av ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan läsåret 2021/2022 - B
§ 25 Fastställande av inackorderingstillägg läsåret 2021/2022 - B
§ 26 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 27 Anmälningsärenden - B
§ 28 Remiss från Skolinspektionen om Thorengruppens ansökan om nyetablering av gymnasieskola; Thoren Business School Kalmar - I
§ 29 Uppföljning av värdegrundsarbetet - I
§ 30 Information om strategisk kompetensförsörjning - I
§ 31 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I
§ 32 Information från förbundsdirektören 

2021-04-22     Till protokollet>>
§ 33 Rektorerna informerar om skolornas verksamheter - I
§ 34 Utbildningsorganisation för ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan 2020/2021 - B
§ 35 Utbildningsorganisation inför slutlig antagning 2021/2022 - B
§ 36 Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola, Thoren Business School Kalmar - B
§ 37 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 38 Anmälningsärenden - B
§ 39 Uppföljning av kommunalt aktivitetsansvar - I
§ 40 Revidering av kostpolicy - I
§ 41 Revisionsberättelse för år 2020 - I
§ 42 Budgetprognos efter tre månader 2021 - I
§ 43 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I
§ 44 Information från förbundsdirektören
- SKR:s rapport "Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2021"

 

2021-05-27     Till protokollet>>
§ 45 Central samverkansgrupp - Information och dialog inför buget 2022 - I
§ 46 Revidering av kostpolicy - B
§ 47 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 48 Anmälningsärenden - B
§ 49 Presentation av ny rektor - I
§ 50 Kalmar mot droger - Presentation av verksamhet och ny drogsamordnare - I
§ 51 Upplägg/införande av ANDTS-coacher - I
§ 52 Återkoppling av kommunalt aktivitetsansvar - I
§ 53 Effektiviseringsåtgärder för att bibehålla budget i balans 2021 - I
§ 54 Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program - B
§ 55 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I
§ 56 Utbildningstapp på grund av coronapandemin - I
§ 57 Information från förbundsdirektören
- Återblick

 

2021-09-02 Till protokollet>> 
§ 58 Godkännande av dagordning - B
§ 59 Presentation av ny rektor - I
§ 60 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 61 Anmälningsärenden - B
§ 62 Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd vid gymnasieutbildning i en fristående gymnasieskola - I
§ 63 Kvalitetsuppföljningar - I
§ 64 Konkurrerande utbildning inom byggbranschen - I
§ 65 Ung Företagsamhet - I
§ 66 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats - I
§ 67 Uppföljning av Lovskolan sommarlovet 2021 - I
§ 68 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I
§ 69 Lägesrapport om skolmatsalarna - anpassningar för att minska smittspridningen av coronaviruset - I
§ 70 Information för förbundsdirektören
- Ny lokal, Västergård
- ADNTS-coach/socialpedagog
- Digitaliseringsledare
- Strategisk kompetensförsörjning
- Insynsbesök
- Möte om KAA med medlemskommunerna
- Budgetkonferensen 28-29 oktober


2021-09-30 Till protokollet>>
§ 71 Godkännande av dagordning - B
§ 72 Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats - B
§ 73 Godkännande av delårsbokslut 2021 - B
§ 74 Anmälan av delegationsbeslut samt förtydligande av punkt 3:2 i delegationsordningen - B
§ 75 Anmälningsärenden - B
§ 76 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I 
§ 77 Information från förbundsdirektören - I
- Nytt samarbete med Linnéuniversitetet
- Nätverksträff med kommunalförbunden
- Föreläsning för all personal
§ 78 Språkstödjarna - Information om verksamheten - I 
§ 79 STÄVA - Information om projektet - I 
§ 80 Lägesrapport efter årets antagning - I 
§ 81 Budget- och verksamhetsmål 2022 - avstämning - I
§ 82 1-1 datorer till elever vid Axel Weüdelskolan - I 
§ 83 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev - I 

 

2021-10-29  Till protokollet>>
§ 84 Sammanträdesplan för direktionen 2022 - B 
§ 85 Ägardirektiv för Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB - B 
§ 86 Återkommande placering av förbundets likviditetsöverskott - B 
§ 87 Anmälan av delegationsbeslut - B 
§ 88 Anmälningsärenden - B 
§ 89 Revisorernas utlåtande avseende delårsbokslutet 2021 - I 
§ 90 Förslag på preliminär utbildningsorganisation 2022/2023 - I
§ 91 Skollegitimation - Lägesrapport - I 
§ 92 Lokalbehovsplan - Process inför lång- och kortsiktig planering - I
§ 93 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I 
§ 94 Information från förbundsdirektören - I
- Digitaliseringsledare
- Samarbete med Region Kalmar Län
- Orage Day
- Jämställdhetspriset 2021

2021-11-25 Till protokollet>>

§ 95 Preliminär utbildningsorganisation 2022/2023 - B
§ 96 Budget och verksamhetsmål 2022 - Ekonomisk planering 2023-2024 - B
§ 97 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 98 Anmälningsärenden - B
§ 99 Godkännande av rapport för intern kontrollplan 2021, ekonomifunktionen - I
§ 100 Ny kontrollplan för 2022 - I
§ 101 Det kommunala aktivitetsansvaret - Läsårsrapport 2020/2021 samt återrapportering av handlingsplaner - I
§ 102 Betygsutveckling i fyra ämnen 2017-2021 - Gymnasieförbundet och riket - I
§ 103 Mentors in Violence Prevention - Information om projektet - I
§ 104 Budgetprognos efter 10 månader - I
§ 105  Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I
§ 106 Information från förbundsdirektören
- Kommunala vuxenutbildningen - Budget 2022

 

2021-12-16  Till protokollet>>

§ 107 Godkännande av dagordning - B
§ 108 Presentation av ny ANDTS-coach - I
§ 109 Attestplan - Kontroll av ekonomiska transaktioner 2022 - B
§ 110 Firmatecknare och övriga behörigheter 2022 - B
§ 111 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022, samlingsbeslut - B
§ 112-
§ 128
Bidrag till fristående gymnasieskola 2022, 17 st - B
§ 129 Rapport för intern kontroll 2021, ekonomifunktionen - B
§ 130 Ny kontrollplan 2022 - B
§ 131 Anmälan av delegationsbeslut - B 
§ 132 Anmälningsärenden - B 
§ 133 Lärlingsutbildning på restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning bageri och konditori - I 
§ 134 Kommunala vuxenutbildningen - Budgetförutsättningar 2022 - I 
§ 135 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I
§ 136 Ekonomisk redovisning av corona år 2021 - I
§ 137 Information från förbundsdirektören
- Ämnesbetygsreformen
§ 138 Tillkännagivande av Jämställdhetspriset 2021 - I