Direktionens protokoll 2022

Direktlänkar till protokollen finns i menyn till höger.
För innehållsförteckning, klicka på önskat datum nedan.

B = Beslutsärenden
I = Informationsärenden

2022-09-01
2022-05-19

2022-04-21

2022-03-24

2022-02-24
2022-01-28

2022-01-28      Till protokollet>>

§ 1 Lärlingsutbildning på restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning bageri och konditori - B
§ 2 Anmälan av delegationsbeslut - B 
§ 3  Anmälningsärenden - B 
§ 4 Redovisning av CAN-enkäten - I 
§ 5  Digital agenda 2022-2024 - I 
§ 6  Mål för personalpolitiska programmet - I 
§ 7  Uppföljning av värdegrundsarbetet - I 
§ 8 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev - I 
§ 9  Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I 
§ 10  Information från förbundsdirektören
- Skolmiljarden 2022
- Förenklad betygskala
- Andra beslut som påverkar gymnasieförbundet under 2022
- Vuxenutbildningen
- Ekonomi 

 

2022-02-24 Till protokollet>>

§ 11 Bidrag till skolor i utlandet för gymnasiestudier - B
§ 12 Godkännande av årsredovisning 2022 - B
§ 13 Digital agenda 2022-2024 - B
§ 14 Mål för personalpolitiska programmet - B
§ 15 Revidering av delegationsordning - B
§ 16 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 17 Anmälningsärenden - B
§ 18 Kommunala vuxenutbildningen - Budgetförutsättningar 2022 - I
§ 19 Det kommunala aktivitetsansvaret - Återrapportering av handlingsplaner - I
§ 20 Redovisning av förbundets trygghetsarbete - I
§ 21 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I
§ 22 Information från förbundsdirektören
- Rekryteringar, förändringar
- Remiss, förslag med anledning av införande av ämnesbetyg
- Upphandling av datorer
- Skola, Social, Polis och 
   

 

2022-03-24  Till protokollet>>

§ 23 Godkännande av dagordning - B
§ 24 Revidering av tobakspolicyn för personal - B
§ 25 Fastställande av inackorderingstillägg läsåret 2022/2023 - B 
§ 26  Återkommande placering av förbundets likviditetsöverskott - B 
§ 27  Anmälan av delegationsbeslut - B 
§ 28  Anmälningsärenden - B 
§ 29  Revisionsberättelse för år 2021 - I 
§ 30 Kommunala vuxenutbildningen - Budgetförutsättningar 2022 - I 
§ 31 Remisser från Skolinspektionen avseende ansökningar från friskolor - I
§ 32  Remiss från Skolverket avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg - I 
§ 33  Information om gymnasieantagningen och antal sökande inför preliminärantagningen till nationella program läsåret 2022/2023 - I 
§ 34  Uppföljning av betygsstatistiken kopplat till utbildningstappet - I 
§ 35 Redovisning av LUPP-enkäten 2021 - I

 

2022-04-21 Till protokollet>>

§ 36 Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 2022/2023 - B
§ 37 Lärlingsutbildning på restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning bageri och konditori - B
§ 38 Yttrande över Skolverkets remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg - B
§ 39 Yttrande över Kalmar kommuns remiss - Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 2022-2026 - B
§ 40 Yttrande över ansökan från Ljud och Bildskolan AB - B
§ 41 Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande - B
§ 42 Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande - B
§ 43  Remiss - Stiftelsen Kalmar Waldorfskolans ansökan om godkännande - B
§ 44 Remiss - Stiftelsen Kalmar Waldorfskolans ansökan om godkännande - B 
§ 45  Remiss - Stiftelsen Kalmar Waldorfskolans ansökan om godkännande - B
§ 46 Remiss - Aspero Friskolor AB:s ansökan om godkännande - B
§ 47 Remiss - CIS Kalmar AB:s ansökan om godkännande - B
§ 48 Remiss - Praktiska AB:s ansökan om godkännande - B
§ 49 Utbetalning av eget kapital till medlemskommunerna kopplat till vuxenutbildningen - B 
§ 50 Anmälan av delegationsbeslut - B 
§ 51 Anmälningsärenden - B 
§ 52 Ökat medlemsbidrag och förändrad fördelningsmodell kopplat till vuxenutbildningen - I
§ 53  Budgetprognos efter tre månader - I 
§ 54  Information om NBV:s verksamhet om alkohol- och drogfria arrangemang - I
§ 55 Uppföljning av kommunalt aktivitetsansvar - I 
§ 56 Information kring kommunikationsarbete och marknadsföring (ärendet utgår) 
§ 57 Ledningsorganisation - I 

 

2022-05-19 Till protokollet>>

§ 58 Revidering av miljöpolicy - B
§ 59 Revidering av finanspolicy - B
§ 60 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 61 Anmälningsärenden - B
§ 62 Information om lovskolan - I
§ 63 Information kring kommunikationsarbete och marknadsföring - I
§ 64 Redovisning av beviljade projekt ur verksamhetsutvecklingsfonden - I
§ 65 Information från förbundsdirektören - I
- Kampanjvecka mot droger
- Information om förändrad ledningsorganisation

2022-09-01 Till protokollet

§66 Revidering av delegationsordning - B
§67 Ny verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats - B
§68 Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund- B
§69 Anmälan av delegationsbeslut - B
§70 Anmälningsärenden - B
§71 Information om förbundets nya organsisation - I
§72 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev (jan - juni 2022) - I
§73 Information från förbundsdirektören - I
- Prideveckan 19-25 spetember
- Avtal Samverkan Sydost
- Förbundsupptakt 19 september
§74 Statsbidrag för lärcentrum i Torsås och Mörbylånga - I
§75 Kvalitetsuppföljningar - trivselenkät vårterminen 2022 och kursutvärderingar läsåret 2021/2022 - I
§76 Visselblåsarfunktion - intern inrapporteringskanal - I
§77 Information om SYL-tjänster (särskilt yrkesskickliga) - I