GYF / Om oss / Organisation

Gymnasieförbundets organisation

 

Organisationsschema i större format >>

Förbundsdirektionen

Direktionen är det högsta beslutande organet i Kalmarsunds gymnasieförbund och har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet. Delegationsordningen förtecknar de ärenden där direktionens beslutanderätt har delegerats till arbetsutskottet eller till enskilda tjänstemän för beslut.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet är ett utskott som bereder de ärenden som skall behandlas i förbundsdirektionen.

Presidiet

Presidiet består av ordförande och vice ordförande som planerar och förbereder förbundsdirektionens sammanträden.

Förbundsdirektören

Förbundsdirektören är förbundets högste tjänsteman och har det yttersta ansvaret mot huvudmannens direktion.

Förbundskansliet

Förbundskansliet är direkt underställd förbundsdirektören, ekonomichefen eller administrativa chefen, men är inte överställd någon personal på enheterna. Förbundsdirektören kan vid behov utse en ställföreträdare. Förbundskansliet leds av förbundsdirektören och består av kvalificerade stödfunktioner som samordnar och ansvarar för förbundets olika områden såsom ekonomi, kansli, arbetsrätt, arbetsmiljö, personal, IT med mera. Förbundskansliet biträder direktionens, förbundsdirektörens och enheternas behov av spetskompetenser och kan knyta till sig ytterligare experthjälp vid behov eller under vissa projektperioder. Kansliet tar också fram professionella beslutsunderlag, konsekvensanalyser, utredningsarbeten och dylikt.

Verksamhetsområdeschefen

Verksamhetsområdeschefen leder och utvecklar skolverksamheterna inom förbundet och är personalansvarig för rektorer, IKT-pedagoger och skolpsykolog. Verksamhetsområdeschefen har det övergripande ansvaret för att våra skolor drivs och utvecklas med hög kvalitet och effektivitet.

Skolorna

Skolorna är organiserade i skolenheter där rektor är pedagogisk ledare för lärare och elever inom sin skolenhet. Rektor har det pedagogiska ansvaret för skolenheten och ska på ett effektivt sätt organisera och leda arbetet inom enheten.

I sin myndighetsutövning arbetar rektor utifrån skollagen, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och gymnasieförbundets mål och vision.