GYF / Nyhetslista / Yrkesprov på försök hos bageri och bygg

Yrkesprov på försök hos bageri och bygg

Publicerad: 2018-12-17 13:03 Yrkesprov på försök hos bageri och bygg

Jenny Nyströmsskolan och Lars Kaggskolan medverkar i Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov inom utbildning på gymnasial nivå.

Skolverket och branschorganisationer har besökt Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan för att se hur uppdraget med att skapa ett yrkesprov för elever i sin yrkesutbildning mot träarbetare resp. bagare ska se ut.

- Skolverket vill se om ett yrkesprov kan vara ett instrument för att säkerställa kvalitén i en yrkesutbildning oavsett vilken skola, utbildningsform eller var i landet den genomförs, säger Lars Kvarnkullen, bygglärare på Lars Kaggskolan.

Uppdrag från regeringen
Skolverket har uppdrag från regeringen att genomföra försöksverksamhet med yrkesprov. Det handlar om att utveckla och praktiskt pröva om yrkesprov kan bidra till att stärka yrkesutbildningens arbetsmarknadsrelevans, men även stärka samverkan mellan skola och arbetsliv och genom att tydliggöra vad utbildningarna leder till. Försöksverksamheten ska även pröva om utvecklingen av yrkesprov kan bidra till att underlätta validering för elever inom vuxenutbildningen eller för nyanlända elever med tidigare yrkes- eller utbildningserfarenhet, samt utreda om det är möjligt och lämpligt att utveckla yrkesdelprov på delar av en gymnasial yrkesutbildning och om gymnasiearbetet bör ersättas med yrkesprov.

Flera olika branscher och skolor har visat intresse av att ingå i försöksverksamheten och av 22 ansökningar är det nu 18 som medverkar i första omgången. Det är övervägande befintliga prov som Skolverket jobbar för att utveckla och anpassa till de ramar som finns i försöksverksamheten men det finns också några medverkande som arbetar med att utveckla helt nya prov. Från Kalmar gymnasieförbund finns två skolor representerade;
• Byggnadsindustrins yrkesnämnd och yrkeslärare Lars Kvarnkullen på Lars Kaggskolan medverkar med att ta fram ett helt nytt prov för yrkesutgången träarbetare
• Sveriges bagare och konditorer medverkar tillsammans med yrkeslärare Hans Gustavsson från Jenny Nyströmsskolan med att ta fram ett prov för bagare och konditorer på gymnasial nivå

bagerilärare dokumenterar digitalt
 

Hans Gustavsson, yrkeslärare på Jenny Nyströmsskolan är med i "skolverksgruppen" inom yrkesprov och han har träffat Skolverket ett antal ggr angående yrkesprov. SBK (Sveriges bagare och konditorer) och Jenny Nyströmsskolan har kommit en bra bit på väg med arbetet.

28 januari är nästa träff om yrkesprov med Skolverket och då är det ett gäng från olika yrkesskolor som träffas och diskuterar samt utbyter erfarenheter om hur det går med arbetet. Det här är en försöksverksamhet (år 2018-2021) men bageriet på Jenny Nyströmsskolan räknar med att komma igång redan under 2019 så RL16B kommer att bli den första klassen på en bageriskola i Sverige att göra ett yrkesprov med SBK som delaktiga.

- Tanken är självklart att få till ett gott samarbete mellan skolor och näringsliv och därmed få fram bättre rustade elever samtidigt som skolor ska kunna bli bättre och längre fram ev. certifierade av branschen. För vem vill inte söka till en certifierad skola, säger Hans Gustavsson yrkeslärare på bageriinriktningen på Jenny Nyströmsskolans restaurang- och livsmedelsprogram.

- Tillsammans med SBK är vi ganska övertygade om att en viss likvärdighet mellan skolor i landet även lyfter utbildningarna, avslutar Hans.

Skolverket följer arbetet i försöksverksamheterna med spänning och besökte nyligen Lars Kaggskolan tillsammans med Magnus Nordin från BYN för att höra hur arbetet rullar på.

- Det är med stort engagemang och kunskap som Lars Kaggskolan tar sig an detta uppdrag och det blev väldigt tydligt under vårt besök. Arbetet görs i dialog med branschen på nationell och lokal nivå och det är roligt att se att Lars Kvarnkullen inkluderar elever och kollegor i detta, berättar Lisa Ekehult, undervisningsråd på Skolverket.

Yrkesprov är planerat för träarbetare
I samarbetet med BYN gäller det yrkesprov för yrkesrollen träarbetare inom bygg- och anläggningsprogrammet. Valet av yrkesrollen träarbetare beror dels på att det är den vanligaste utgången men också för att det är den innehållsmässigt bredaste yrkesrollen på bygg- och anläggningsprogrammet.
- Att valet föll på Lars Kaggskolan i detta försöksprojekt beror främst på skolans goda renommé med god kvalité och stort intresse för utvecklingsfrågor, säger Magnus Nordin, Utbildningsrådgivare/Projektledare från Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.

Vid besöket på Lars Kaggskolan så presenterade den ansvarige läraren för försöksprojektet Lars Kvarnkullen sitt och sina kollegors arbete, visade runt på byggprogrammet och dess lokaler samt bjöd in till mycket intressanta diskussioner kring projektets fortsättning.
- Lars Kaggskolan har mycket fina lokaler och använder dessa på ett välplanerat sätt för att nå kvalitet i både gymnasie- och vuxenutbildningen. Helhetsintrycket från BYN:s sida var att projektet kommit långt i sitt arbete och att de föreslagna momenten och målgrupperna för testverksamheten blir mycket intressanta att följa. Vi såg också klara samarbetsområden med andra projekt i det fortsatta arbetet, fortsätter Magnus.

- Andra positiva effekter detta arbetet kan utmynna i är ett starkare samarbete med företagen i byggbranschen. Detta har vi sett effekter på t.ex. inom elutbildningen där det genomförs ett ETG-prov som kan jämställas med ett yrkesprov menar Märit Truuts, rektor för bygg- och anläggningsprogrammet på Lars Kaggskolan.

byggelev spikar
 

- Jag tror även att eleven kan få en ökad motivation under sin utbildningstid då ett yrkesprov visar en tydligare målbild mot vad som förväntas att du som elev ska uppnå under din utbildningstid, säger Kennet Wahlqvist, bygglärare på Lars Kaggskolan.
Yrkesprov ska prövas inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom gymnasieskolans introduktionsprogram och nationella program. Yrkesproven kan även prövas inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och gymnasiesärskolan förutsatt att det finns branscher och yrkeslärare som vill medverka för dessa skolformer.

 

 

Översta bilden från vänster: Kennet Wahlqvist (LK), Lisa Ekehult (Skolverket), Märit Truuts (LK), Lars Kvarnkullen (LK) och Magnus Nordin (BYN).

Mellersta bilden: Hans Gustavsson och elev (JN)

Nedersta bilden: Elever på Lars Kaggskolans bygg- och anläggningsprogram. 

Ramar för försöksverksamheten med yrkesprov

• Yrkesprov ska rymmas inom nuvarande reglering för yrkesutbildning på gymnasial nivå.

• Ett framtagande av yrkesprov måste bygga på ett gemensamt engagemang från en skola eller verksamhet och berörd bransch; ett yrkesprov måste sanktioneras av båda parter.

• Utvecklandet av yrkesprov ska när så anses lämpligt utgå från sådant som finns idag, exempelvis befintliga yrkesprov, certifieringar och gymnasiearbetet.

• Yrkesprov ska huvudsakligen motsvara nivå 4 i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

• Yrkesprov måste vara neutrala i förhållande till olika typer av skolor: kommunala eller fristående, branschskolor eller icke branschskolor.

• De yrkesprov som utformas ska prövas med elever men får inte vara förknippade med kostnader för dessa. Vidare får de endast innebära administrativa eller andra skäliga kostnader för utbildningsanordnaren.