GYF / Nyhetslista / Uppstart för ANDTS-coacher

Uppstart för ANDTS-coacher

Publicerad: 2023-02-23 10:39

I februari gick startskottet för förbundets nätverk av ANDTS-coacher. Coacherna är personal från olika yrkesroller med spetskunskaper om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelmissbruk. Men vad är coachernas uppgift? Vad ska de göra, och hur?

I Sverige har vi ratificerat Agenda 2030 – FNs globala mål syftar till att vi globalt ska ställa om till ett hållbart samhälle. Målen och delmålen i agendan är integrerade och odelbara och allt arbete inom de olika målen bidrar till ett mer hållbart samhälle. När det gäller ANDTS ingår det i flera av agendans mål. Mål som gäller fredliga samhällen, hälsa, utbildning och jämställdhet är beroende av ett aktivt arbete inom ANDTS.

Den svenska regeringen har också nationellt fastställda mål och insatser inom ANDTS, det vill säga alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar för att minska de negativa följderna av ANDTS. Regeringens samlade strategi slår fast att Sverige ska verka för:

  • ett samhälle som är fritt från narkotika och dopning
  • minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol
  • minskat tobaksbruk
  • minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

De globala målen och regeringens strategi gäller inte minst för skolan och våra elever. Användning av droger, alkohol, tobak och spel om pengar kan vara negativt och påverka elevens övergripande hälsa, relationer, motivation, studieresultat, möjligheter till fortsatta studier och framtida yrkesliv. Kalmarsunds gymnasieförbunds skolor ska därför aktivt verka för en ANDTS-fri skoltid och skolmiljö och fungera som en skyddsfaktor för elever oavsett bakgrund och behov.

Hur jobbar vi med detta?

På förbundet arbetar vi aktivt för att skapa skyddsfaktorer för elever så de inte drabbas av negativa konsekvenser av bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak eller spel om pengar. Ett förebyggande och främjande arbete inom ANDTS är en viktig del av elevhälsoarbetet men också ett arbete som ska ske på alla nivåer och i alla professioner i vår organisation. Det är tillsammans vi kan göra skillnad för de vi är till för - våra elever. För att möjliggöra detta har förbundet anställt en ANDTS-samordnare samt utbildat tio personer inom förbundet till ANDTS-coacher. Dessa coacher utgör numera förbundets ANDTS-coach nätverk och den första februari gick startskottet för deras arbete. ANDTS-coacher på gymnasieförbundet är personal från olika yrkesroller med spetskunskaper om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelmissbruk.

Vad ska coacherna göra?

Uppdraget innebär att vara ögon på fältet, främja kommunikation och erbjuda rådgivning till olika målgrupper. ANDTS-coacherna kommer framåt att träffas regelbundet i nätverket som samordnas av förbundets ANDTS-samordnare. Syftet med nätverksträffarna är att tillsammans utveckla det förebyggande och främjande arbetet på våra skolor. Nätverket verkar förbundsövergripande och ska stärka likvärdigheten mellan skolorna för att kunna ge eleverna samma kvalité när det kommer till insatser för att förhindra negativa konsekvenser av ANDTS. 

Tillsammans kan vi göra skillnad för våra elever – varje dag.

Kontakt

Evelina Juel
ANDTS-samordnare
This is an email address