GYF / Nyhetslista / Trivselenkäten läsåret 2020–21

Trivselenkäten läsåret 2020–21

Publicerad: 2021-09-15 11:22 två elever sitter vid sina datorer

Varje år utvärderar våra elever skolan i allmänhet och undervisningen i synnerhet. När vi frågar eleverna om vad de tycker om undervisningen får vi mycket bra omdömen. På frågor om viktiga grundläggande värderingar, trygghet och trivsel får skolorna inom gymnasieförbundet bra, för att inte säga mycket bra omdömen.

Eleverna på skolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund tycker att våra skolor fungerar bra och att vi ger dem en god utbildning under trevliga och trygga förhållanden. Varje vår skickas en trivselenkät ut till alla elever där vi ber dem värdera skolans insatser ur sju olika perspektiv (undervisning, stöd och hjälp, grundläggande värden, delaktighet, trygghet och trivsel, skolmaten och helhetsomdöme), ca 45 frågor. I år fick vi in 2665 svar vilket ger en svarsfrekvens på 61,7 procent.

jämförelser mellan elevers trivselenkät per år
 

Redovisning - mot verksamhetsmålen i budget 2021
Medelvärdet på påståendena ligger mellan 0 – 10 där 0 är det sämsta värdet och 10 det bästa.
Årets verksamhetsmål innehåller följande mål som är kopplade till trivselenkäten:

  • Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.
  • Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.
  • Eleverna känner sig trygga i skolan.
  • Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.

För samtliga dessa mål gäller att förbundet har nått dem då vi har medelvärden som ligger över rikets värden våren 2021. Medelvärdet för dessa påståenden i trivselenkäten är relativt konstanta över tid och på en hög nivå.