GYF / Nyhetslista / Minusresultat för gymnasieförbundet

Minusresultat för gymnasieförbundet

Publicerad: 2018-12-19 09:58

De senaste tre åren har gymnasieförbundet gått med plusresultat. Inför kommande års summering ser prognosen lite dyster ut. Gymnasieförbundet ser ut att gå minus 22 mkr budgetåret 2018.

Vad beror det på?
Under ett antal år har förbundet haft besparingskrav men ändå lyckats nå plusresultat vid årets slut. Årets minusresultat beror på olika anledningar som t.ex. en urholkad elevpeng pga kraftiga kostymanpassningar åren innan och att förbundet inte har några extraordinära intäkter, t.ex. utbetalningar från Fora, men även kostnadsdrivande reformer/lagar som vi måste ta hänsyn till påverkar situationen. Ett exempel är extra utbetalningar till friskolor pga att våra egna skolenheter går med underskott. I år har vi betalat ut retroaktivt 5,9 mkr till friskolor. Andra anledningar är att pensionskostnaderna ökar och kommer att öka ännu mer de kommande åren. En orsak till de ökade pensionskostnaderna är det bidrag som förbundet får för regeringens satsning lärarlönelyftet, som täcker lönen men inte de ökade pensionskostnaderna. Ytterligare en sak som påverkar den ekonomiska situationen är att språkintroduktionen i dagsläget inte är fullt finansierat, vilket bl.a. beror på avslag och åldersuppskrivningar från Migrationsverket.

Vad har gjorts för att förhindra negativa utvecklingen?
Gymnasieförbundet har under åren med besparingskrav gjort en rad åtgärder för att förhindra den negativa utvecklingen. År 2015 beslutade förbundet om nedläggning av restaurang- och livsmedelsprogrammet på Ölands Gymnasium och en flytt av det estetiska programmet samt hantverksprogrammet styling från Stage4you Academy till Kalmar. Gymnasieförbundet har även fört en dialog med medlemskommuner om t.ex. finansiering av verksamhetsutveckling.  

Under 2018 har det pågått en dialog med medlemskommunerna om nivåhöjning av budgeten med ca 25 mkr. Medlemskommunerna har och kommer under slutet av år 2018 fatta beslut om en nivåhöjning på 14 mkr. En fortsatt dialog kommer att ske under 2019 för att försöka öka nivån ytterligare samt ge förbundet de bästa förutsättningarna för en bibehållen kvalité och klara framtida utmaningar.

Vad behöver göras under 2019?
Förutom att fortsätta dialogen med medlemskommunerna gällande bidraget, måste förbundet parallellt arbeta med kostnadseffektiviseringar. Framförallt inom de utbildningar som går med kraftiga underskott. Enligt kommunallagen måste gymnasieförbundet återställa ett negativt resultat inom tre år, och den nya skolkostnadsutredningen föreslår att de fristående huvudmännen ska kompenseras med extra bidrag redan året därpå, om den kommunala skolenheten med motsvarande program går med underskott. Därutöver har förbundsstyrelsen givit ett tydligt uppdrag att vidta åtgärder för en budget i balans.