GYF / Nyhetslista / Information om vårt trygghetsarbete

Information om vårt trygghetsarbete

Publicerad: 2022-03-31 16:28

Tisdagen den 22 mars drabbades skolsverige av en tragisk händelse som resulterade i att två personer dödades. Det är oerhört skrämmande och sorgligt att vi återigen ställs inför faktum att våldet tyvärr har tagit sig in i våra skolor.

Vi bär alla på en oro när händelser likt dessa inträffar och det uppkommer många frågor. Med anledning av detta har delar av förbundsledningen onsdagen den 29 mars 2022 haft ett möte med fackliga representanter och säkerhetschef i Kalmar kommun. Syftet med mötet var att diskutera hur vi som organisation kan arbeta förebyggande och trygghetsskapande kring frågor som rör krissituationer och i synnerhet kring situationer som den tragiska händelsen i Malmö. Vid mötet diskuterades även hur vi på bästa sätt kan förbereda oss och öva. Utifrån flera aspekter är rekommendationen inte att öva situationer likt dessa i "skarpt läge". I stället bör förbundet fokusera på utbildningstillfällen som tydliggör hur man ska agera i händelse av PDV (Pågående Dödligt Våld).

Förbundet hade innan händelse satt i gång ett antal processer för att intensifiera arbetet med trygghet och säkerhet. Det viktiga är att förbundet får en systematik i dessa processer så att risk och sårbarhetsanalyser, utbildningstillfällen och utvärderingar blir en återkommande och naturlig del i vårt systematiska arbete.

Några av de delar som förbundet arbetar och kommer arbeta med är;

  • Revidering av handlingsplan mot hot och våld
  • Revidering av väpnat våld, rutin vid akut fara
  • Översyn om det finns möjlighet att installera larmsystem för inrymning
  • Risk och sårbarhetsanalyser på övergripande nivå
  • Risk och sårbarhetsanalyser på skolnivå
  • Implementering och genomgång av reviderade handlingsplaner för all personal
  • Utbildningstillfällen för all personal (vid uppstart i augusti)
  • Säkerställa och implementera systematiken i förbundets säkerhetsarbete

Utöver ovanstående pågår det även ett antal aktiviteter i våra verksamheter som arbetar med förebyggande åtgärder.

Kalmarsunds gymnasieförbund tar frågan kring säkerhet på stort allvar och kommer fortsatt att arbeta med en tydlig systematik i vårt säkerhetsarbete, med risk och sårbarhetsanalyser, handfasta utbildningstillfällen och årlig utvärdering av det arbete som genomförs.

Mats-Peter Krantz, Förbundsdirektör