GYF / Nyhetslista / Budgeten för 2023 ger stora utmaningar

Budgeten för 2023 ger stora utmaningar

Publicerad: 2022-11-24 09:36

Nu har Kalmarsunds gymnasieförbund tagit fram en verksamhetsplan med ekonomisk budget för 2023 och planering för 2024–2025.

Vår budget för 2023 innebär stora ekonomiska utmaningar. Den höga inflationen och prishöjningar för flera varor och tjänster samt kraftigt ökade kostnader för avtalspensioner innebär att kostnaderna blir mer än intäkterna. För att vi ska kunna få en balanserad budget behöver vi troligen använda alla de pengar som finns kvar i förbundets resultatutjämningsreserv, säger Dzenita Abaza (S) som är ordförande i direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund.

Detta innebär att förbundet behöver förbereda och planera hur de ska hantera ekonomin under 2024 och 2025 om resultatjämningsreserven är helt tom. Det ökade kostnadsläget är en utmaning för hela kommunsektorn och inte bara för förbundet. Speciellt med tanke på att den totala mängden 16–19-åringar kommer att öka i våra medlemskommuner under de kommande åren. Det kommer att bidra till att förbundet får fler elever på gymnasieskolorna och behöver vara förberedda för detta.

Trots de ekonomiska utmaningarna som finns satsar förbundet cirka 9 miljoner på specifika satsningar inom de tre prioriterade målområdena under 2023. Några exempel är tillgänglig lärmiljö, måluppfyllelse, digitalisering, normbrytande arbete och trygghetsåtgärder, säger Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör.

De tre prioriterade målområdena under 2023 är: 

  • Kunskap, utveckling och lärande
  • Normer, värden och inflytande
  • En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Under 2023 tycker förbundet att skolorna behöver fortsätta att utveckla metoder som främjar integration och inkludering samt motverkar segregation. Alla elever oavsett bakgrund ska erbjudas en inkluderande lärmiljö. Förbundets uttalade ambition är att de ska ge en undervisning som utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor i syfte att resultera i en god kunskapsbildning för alla elever. Elever och personal ska känna trygghet och lika värde.

Vi ska vara en skola fri från våld, säger Dzenita Abaza, Det är därför vi i budgeten för 2023 prioriterar trygghetsfrågor. En skolmiljö där elever, lärare och personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön, lägger en god grund både för skolans breda demokrati, värdegrunds- och kunskapsuppdrag.

Verksamhetsplan med budget 2023

Verksamhetsplan med budget 2023