GYF / Nyhetslista / Budget 2022

Budget och verksamhetsmål 2022

Publicerad: 2021-11-26 10:07 budget-och verksamhetsmåls dokument 2022

Här kan du läsa om Budget- och verksamhetsmål för 2022.
Inför 2022 fortsätter gymnasieförbundet att satsa på trygghet i skolorna och på det förebyggande arbetet med ANDTS*. En attraktiv och trygg skolmiljö bidrar positivt till elevernas välbefinnande vilket även påverkar studieresultaten. Gymnasieförbundets skolor ska alltid vara en trygg plats fri från kränkningar och trakasserier samt fri från användning av droger.

- Kalmarsunds gymnasieförbund fortsätter satsningen från förra året med att arbeta strategiskt och proaktivt med ANDTS. Vi har nolltolerans mot ANDTS, säger Dzenita Abaza ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Budgetramen inför år 2022 för Kalmarsunds gymnasieförbund är fastställd och uppgår till 501 981 tkr. Förbundets investeringsbudget år 2022 uppgår till 11 mkr. Den största delen av budgeten, 6 mkr, är avsatt för IT och infrastruktur och inbegriper datorer, IT-infrastruktur och digitala system. Kalmarsunds gymnasieförbund behöver inför kommande år se över ett antal processer och datorsystem för att digitalisera verksamheten och frigöra tid till kärnuppdraget.

- Under år 2022 kommer gymnasieförbundet också att satsa på att vidareutbilda ett antal medarbetare till speciallärare för att säkerställa att kompetensen finns inom förbundet och, i och med det stärka elevernas måluppfyllelse, säger Mats-Peter Krantz förbundsdirektör.

Distans- och fjärrundervisningen under corona har inneburit stora utmaningar för en del elever på gymnasieskolan i form av ökad psykisk ohälsa och utbildningstapp då flera elever inte når kursmålen.
- Gymnasieförbundet avsätter under år 2022 extra medel för att ta igen utbildningstappet för att öka elevernas måluppfyllelse och välmående, fortsätter Dzenita Abaza.

*alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel