GYF / Nyhetslista / Budget- och verksamhetsmål 2021

Förbundets budget 2021

Publicerad: 2019-01-16 09:22 Gymnasieförbundets budget- och verksamhetsdokument

Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar kontinuerligt med att utveckla kvaliteten inom de olika skolorna. Inför varje nytt budgetår fastställer förbundsstyrelsen de prioriterade områden som planeringsperioden ska fokusera särskilt på. Varje prioriterat område följs av information om mål, ansvar- och uppdragsfördelning samt uppföljning.

2021 års budget för gymnasieförbundet utgår från 2020 års budget inklusive löneökningar och justering för ökning av antalet 16-19 åringar samt förändringar av statsbidrag. Utfallet för statsbidragen, både för Komvux och för gymnasiet, uppgår till 1 861 tkr inför 2020. Sammantaget innebär detta en budgetram för år 2021 som uppgår till 487 086 tkr.

2021 års prioriterade målområden:

 • Kunskap, utveckling och lärande
 • Normer, värden och inflytande
 • Integration
 • En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Inför varje budgetår fastställer direktionen en del områden och projekt som ska särskilt prioriteras.

Under 2021 kommer följande att särskilt prioriteras:

 • Lärcoacher för att utveckla undervisning och lärares förhållningssätt
 • Fler språkstödjare genom BIO Online 2.0, studiehandledning på modersmål för att öka tillgängligheten och individanpassingen för eleverna, öka det geografiska beroendet och bygga en struktur som ökar elevernas måluppfyllelse
 • SKUA (språkutvecklande arbetssätt) 
 • Verksamhetsutvecklingsfonden
 • ANDTS och införandet av ANDTS-coacher
 • MVP (mentors in violence prevention) implementeras för att arbeta förebyggande mot våld och kränkningar i skolan
 • Skolledarutbildning inom OBM (Organizational Behavoir Management)
 • Stärka informations- och marknadsföringsinsatser för att öka attraktionskraften till yrkesprogrammen

I vårt budgetdokument kan du läsa mer om vårt arbete under år 2021.

Budget- och verksamhetsmål 2021