GYF / Nyhetsarkiv / Skolinspektionen på besök

Skolinspektionen på besök

Publicerad: 2015-10-12 10:30

Gymnasieförbundets verksamhet kommer under december 2015 och januari 2016 att bli granskad av skolinspektionen då de kommer till oss för en regelbunden tillsyn. För gymnasieförbundets del kommer Skolinspektionen särskilt att titta på Lars Kaggskolans enhet 1, Lars Kaggskolans enhet 3, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.

På Lars Kaggskolan kommer personal och elever att bli intervjuade av inspektionens tjänstemän under vecka 50. Gällande gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen så blir det troligen endast intervjuer på politiker- och förvaltningsnivå. Skolinspektionen kommer med sitt beslut, ett till varje granskad skolenhet och ett till huvudmannen, inom en månad efter besöket.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet; huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. Alla landets skolor ingår i tillsynen, men Skolinspektionen anpassar tillsynen efter situationen på varje skola. Myndigheten prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller.

Myndighetens granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner.
Följande områden bedöms:
* Undervisning och lärande
* Extra anpassningar och särskilt stöd
* Arbetsplatsförlagt lärande, grundläggande behörighet och introduktionsprogram
* Bedömning och betygssättning
* Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
* Förutsättningar för lärande och trygghet
* Styrning och utveckling av verksamheten