GYF / Nyhetsarkiv / Pressmeddelande: 2021 års budget

2021 års budget- och verksamhetsmål är fastställd

Publicerad: 2020-11-19 14:20

Torsdagen den 19 november beslutade Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion om kommande års budget- och verksamhetsmål. 2021 års budget för gymnasieförbundet utgår från 2020 års budget inklusive löneökningar och justering för ökning av antalet 16-19 åringar samt förändringar av statsbidrag. Utfallet för statsbidragen, både för Komvux och för gymnasiet, uppgår till 1 861 tkr inför 2020. Sammantaget innebär detta en budgetram för år 2021 som uppgår till 487 086 tkr.

Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med en procentuell ökning för ålderskategorin med ca 16 % fram till år 2029 och även behovet av vuxenutbildningar kommer att öka. Nya lokaler och tillhörande kostnader ser därför ut att bli en utmaning redan under 2021 och för de kommande åren. Förbundets lokalbehovsplan kommer att revideras utefter rådande förutsättningar och en effektiv lokalplaneringsprocess tas fram för att ge gymnasieförbundet goda förutsättningar för medvetna och strategiska beslut kring lokaler.

Prioriterade områden under planeringsperioden med mål, ansvar och uppdrag är:

  • Kunskap, utveckling och lärande
  • Normer, värden och inflytande
  • Integration
  • En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Att fullfölja en gymnasieutbildning i ungdomsgymnasiet eller Komvux har aldrig varit viktigare, och personer med gymnasieutbildning har lättare att få arbete och är mindre sårbara för arbetslöshet än de som saknar utbildning. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) håller sig gymnasieförbundet och våra medlemskommuner kontinuerligt informerade om vilka ungdomar det är som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning. Gymnasieförbundet ska fortsätta att erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder och som i första hand ska syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.

Nyanländas möjligheter till utbildning och att snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden är också avgörande för deras integration i det svenska samhället. För att nå framgång gäller det att gymnasieförbundet tidigt i mottagningen skapar en trygg och bra relation mellan blivande elever och personal för att inleda samtal om elevens mål med sin utbildning.

Hela 2020 har varit präglat av coronaviruset och kommer troligtvis fortsätta att vara det de kommande åren. Coronavirusets påverkan innebär både organisatoriska, pedagogiska och ekonomiska utmaningar för gymnasieförbundet och kommer så att vara för en lång tid framöver.

Gymnasieförbundet kommer att fortsätta upprätthålla det goda samarbetet som finns med branschföreträdarna inom respektive yrkesutbildning för att säkerställa att innehåll i undervisningen möter kraven för anställning men också för att ha en bra dialog kring det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) samt nya former för samverkan och dimensioneringsfrågor.

Under 2021 kommer projekt inom ANDTS att särskilt prioriteras inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Projekten ska innehålla aktiviteter som vars mål är en skola fri från alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk. För att stödja skolornas ökade insatser för att genomföra förbundets ANDTS policy avsätter vi i direktionen riktade medel för inrättande av ANDTS-coacher på gymnasieskolorna.

Det är viktigt att Kalmarsunds gymnasieförbund har medarbetare med rätt och tillräcklig kompetens för sitt uppdrag, och som trivs med sitt arbete och som känner sig stolta över att arbeta hos Kalmarsunds gymnasieförbund. Kalmarsunds gymnasieförbund kommer under 2021 att fortsätta med det långsiktiga arbetet med en strategisk kompetensförsörjningsplan.

Värdegrundsarbetet i skolan ska ske överallt och hela tiden. Arbetet ska leda till att elever känner sig trygga och får vara som de vill vara. Värdegrund är inte en särskild fråga, utan ska praktiseras av alla i det arbete som genomförs i skolan.

Den absoluta drivkraften för Kalmarsunds gymnasieförbund är att ge våra ungdomar fler möjligheter och de bästa förutsättningarna för att nå kunskapsmålen. Vi jobbar dagligen för att alla elever ska vara förberedda för vidare studier eller för inträde på arbetsmarknaden.

Kontakt

Dzenita Abaza (S)
Kalmarsunds gymnasieförbund
076-116 96 62
0480-45 00 23

This is an email address