GYF / Gymnasievalet / Behörighet

Behörighet

Gymnasieskolan kan påbörjas till och med första kalenderhalvåret det år sökande fyller tjugo år. Asylsökande elever under 18 år jämställs i behörighetsavseende med sökande bosatta i Sverige.

Behörighet till nationella program

För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt ytterligare i minst fem andra ämnen.

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt i ytterligare minst nio andra ämnen.
Enligt förordning 2010:235 gäller därutöver följande kompletterande behörighetskrav:

1. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet, eller
2. biologi, fysik och kemi för behörighet till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

För behörighet till det Estetiska programmet, som är högskoleförberedande, krävs godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt i ytterligare minst nio andra ämnen.

Behörighet till programinriktat val (IMV)

Behörig till programinriktat val är en sökande som ännu inte uppnått behörighet till nationellt program men har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och
- i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
- i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Kalmarsunds gymnasieförbund har utformat utökade rekommendationer gällande IMV.

Dispens från behörighetskravet i engelska

En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om den sökande:
1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Ansökan om dispens från behörighetskravet i ämnet engelska sker på separat blankett, bilaga ska även bifogas. En dispens innebär inte att eleven är befriad från engelska. För att eleven ska få sin examen från det aktuella programmet måste även kursmålen i engelska uppnås under gymnasietiden.