Gå till innehåll

Tobakspolicy

{"X":0.25,"Y":0.0,"Width":0.66,"Height":1.0}

Kalmarsunds gymnasieförbund vill vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av en god arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade medarbetare.

Hitta på sidan

Kalmarsunds gymnasieförbund vill som arbetsgivare arbeta för att bevara och förbättra hälsan hos medarbetarna, bland annat genom att skapa rök- och tobaksfria miljöer, samt ge goda förutsättningar för minskat tobaksbruk. Kalmarsunds gymnasieförbund vill delta, och aktivt medverka, i arbetet som syftar till att minska tobaksbruket i samhället i stort. Medarbetare inom Kalmarsunds gymnasieförbund fungerar många gånger som viktiga förebilder i folkhälsoarbetet.

På Kalmarsunds gymnasieförbund gäller en rökfri arbetstid för samtliga medarbetare.

För eleverna i skolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund gäller förbud mot
användning av tobak och liknande produkter i skolans lokaler och på skolområdet. Förbudet är inskrivet i 6 kap. 2 § Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) och omfattar – förutom elever – anställda och alla som besöker förbundets skolor.

Syfte med tobakspolicyn

 • att stödja det hälsofrämjande arbetet både på enheter inom Kalmarsunds
  gymnasieförbund, samt i samhället i stort.
 • att minska medarbetarnas tobaksbruk och bidra till en förbättrad hälsa för
  förbundets medarbetare.
 • att bidra till en förbättrad arbetsmiljö och att inte utsätta andra för besvärande lukt av tobak.
 • att hjälpa enskilda medarbetare att bli rök- och tobaksfria.

Mål

Det långsiktiga målet inom Kalmarsunds gymnasieförbund är att samtliga medarbetare och förtroendevalda ska bli rök- och tobaksfria.

Handlingsplan

Tobakspolicyn innebär att:

 • rökning inte får ske under arbetstid. Med arbetstid avses den arbetade tiden, inklusive kortare pauser. Lunchrasten räknas inte till arbetstiden.
 • rökning inte är tillåten i direkt anslutning till arbetsplatsen, till exempel utanför entréer etcetera. Platser där rökning kan ske, ska vara tydligt anvisade och skilda från arbetsplatsen.
 • arbetsgivaren erbjuder tobaksavvänjning till medarbetare och förtroendevalda som vill bli rök- och tobaksfria.
 • inte utsätta elever och medarbetare för besvärande tobakslukt.
 • restriktivitet ska råda gällande snus och tuggtobak i kund- och elevnära
  situationer.

Förtroendevalda på tjänstgöringstid, inom ramen för Kalmarsunds gymnasieförbunds verksamhet, omfattas också av ovan nämnda punkter.

Ansvar

Alla medarbetare har ansvar för sin egen hälsa och för att bidra till en god arbetsmiljö.

Som chef har du ett särskilt ansvar för arbetsmiljön och att Tobakspolicyn efterlevs. Som chef har du också ansvar för att nyrekryterad personal får information om policyn och att den följs.

Stödjande insatser och förebyggande arbete

Samtliga medarbetare och nyanställda inom Kalmarsunds gymnasieförbund ska erhålla Tobakspolicyn skriftligt.

Arbetsmiljöenheten erbjuder tobaksavvänjning till medarbetare som vill bli rök- och tobaksfria.