Gå till innehåll

Finanspolicy

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom förbundet ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. För förvaltningen av förbundets pensionsmedel ska en särskild policy fastställas av direktionen.

Hitta på sidan

Syftet med denna finanspolicy är att:

 • Fastställa finansverksamheten mål.
 • Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras.
 • Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som
  förekommer i finansverksamheten.
 • Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten.

Finansverksamhetens mål

Finansverksamhetens mål är att:

 • Säkerställa förbundets betalningsförmåga på kort och lång sikt.
 • Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera förbundets räntekostnader.
 • Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll.

Organisation och ansvarsfördelning

Nedan framgår det ansvar som är ställt till förbundets direktion. Delegering av beslutsrätt från direktion till delegat framgår av förbundets delegationsordning.

Direktionens ansvar

Direktionen ska fatta beslut om:

 • Finanspolicy med eventuella revideringar.
 • Beloppsramar för förbundets nyupplåning och omsättning av lån under kommande budgetår.
 • Placering av eventuellt likviditetsöverskott.
 • Tillåtna former och godkända motparter vid placeringar och upplåning
  Samt:
 • Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god intern kontroll och att reglerna i förbundets finanspolicy efterlevs.
 • Samverka med Kalmar kommunkoncern avseende beloppsramar för förbundets kontokrediter vilken är den del i Kalmar kommuns koncernkontokredit.

Likviditetsförvaltning

Tillgängliga likvida medel definieras som:

 • Kassa och bank
 • Ej utnyttjade kreditlöften
 • Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar

Betalningsberedskap

Förbundet ska i genomsnitt över året ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en betalningsberedskap om minst en kalendermånad.

Koncernkonto

Förbundets likvida medel och betalningsflöden ska samordnas i ett gemensamt
koncernkontosystem tillsammans med övriga kommunkoncernen enligt gällande upphandlade avtal ”Banktjänster”.

Förvaltning av likviditetsöverskott

Kortfristigt likviditetsöverskott ska placeras på koncernkonto. Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt - utöver den likviditet som erfordras för att upprätthålla ovanstående betalningsberedskap - ska användas till något av nedanstående alternativ:

 • Amortera eventuell låneskuld
 • Placering hos KLP¹

Bedömning om vilket alternativ förbundet ska nyttja avgörs av den situation som råder vid aktuellt tillfälle. Förbundet verkar för att Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning (KLP) tar hänsyn till hållbarhetsfrågorna vid placering av förbundets likviditetsöverskott.

Finansiering

Gymnasieförbundets medlemskommuner har genom fastställandet av
förbundsordningen givit förbundet rättighet att ta upp lån, ingå borgen eller annan förbindelse efter godkännande i förbundets direktion. Information om detta ska delges medlemskommunerna vid det årliga mötet där förbundet sammankallar för att samråda, informera om och analysera verksamheten. Förbundet beslutar själv vilka enskilda investeringar förbundet har behov av att göra. Upplåning sker via förbundets upphandlade bank

Målsättning

Den övergripande målsättningen för förbundets skuldförvaltning är att:

 • Säkerställa förbundets betalningsförmåga på kort och lång sikt
 • Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera förbundets räntekostnader

Riskhantering

Refinansieringsrisk

För att minska finansieringsrisken ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. För kapitalbindning finns ingen längsta bindningstid angiven, däremot anges max i % av låneskulden som får förfalla varje enskilt kalenderår. Anpassning till nedanstående låneportfölj bör ske successivt. Kalmarsunds gymnasieförbund följer Kommuninvest exempel gällande kapitalbindning enligt nedan:

Kapitalbindning antal år

< 1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

>9

Max andel

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Ränterisk

För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid. Risken är att förändring i räntenivån påverkar förbundet negativt genom ökade räntekostnader. För att minska effekten av den risken bör en spridning av räntebindningstider eftersträvas. Bedömning måste göras vid varje tillfälle för att uppnå målet att minimera förbundets räntekostnader.

Valutarisk

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten.

Derivat²

Kalmarsunds gymnasieförbund nyttjar inte derivatinstrument i samband med upplåning.

Leasing

Leasingfinansiering betraktas som upplåning. Leasingfinansiering kan användas om den totala leasingavgiften är lägre än kostnaden för traditionell finansiering eller om det ur till exempel servicesynpunkt kan anses fördelaktigt trots en högre kostnad.

Rapportering

Förbundskontoret ska två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till direktionen avseende förbundets finansverksamhet. Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 • Aktuell likviditetssituation.
 • Aktuell skuldsituation inklusive volym, räntor och bindningstider i förhållande till normportföljen.
 • Förbundets borgensåtagande fördelade på respektive motpart.
 • Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler.

¹ Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning. Förvaltar ägarnas pensionsändamål för att skapa bästa möjliga avkastning, ska fungera som en buffert avseende ansvarsförbindelsen.

² Finansiell produkt/avtal vars värde bestäms genom värdet på en underliggande produkt som till exempel kan vara obligation, aktie, option eller värdepapper. Kopplat till en specifik tidpunkt i framtiden.