Gå till innehåll

Arbetsmiljöpolicy för hälsofrämjande arbetsmiljö

{"X":0.1925,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Kalmarsunds gymnasieförbund vill främja hälsa och säkerhet och förebygga
arbetsskador. Genom att skapa ett öppet och jämställt arbetsklimat och en god
organisatorisk och social arbetsmiljö bidrar förbundet till att alla kan känna delaktighet, engagemang, motivation, trivsel och trygghet i våra verksamheter.

Hitta på sidan

För att uppnå policyn krävs

 • att alla tar ansvar och verkar för en god arbetsmiljö – ”Vi är varandras
  arbetsmiljö"
 • delaktighet och samverkan så att alla upplever sig sedda, hörda,
  respekterade och medskapande
 • friska arbetsplatser där alla känner arbetsglädje, lust att lära och vilja att
  utveckla verksamheten
 • en verksamhet med tydliga mål och resultatkrav med uppföljning och
  utvärdering
 • en väl fungerande arbetsorganisation
 • tydliga och kända rutiner för att förebygga arbetsskador
 • en öppen vardagskommunikation och effektiv information
 • jämställdhet på arbetsplatsen
 • aktiv motverkan av kränkande särbehandling och all form av
  diskriminering

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att löpande förebygga, identifiera och åtgärda risker i arbetsmiljön samt att följa upp resultatet av arbetet. Formerna för varje enhets systematiska arbetsmiljöarbete ska finnas dokumenterade, samt vara tydliga och väl kända för samtliga medarbetare och elever. Rutiner och anvisningar ska finnas för hur arbetsgivaren arbetar med arbetsskador och tillbud, rehabilitering, hot och våld, alkohol, droger och kränkande särbehandling samt i övrigt tillämpliga föreskrifter för verksamheten.

Kalmarsunds gymnasieförbund ska följa de krav som ställs på verksamheten genom lagstiftning och myndighetsföreskrifter i ex. AML, ATL, AFS 2001:1, AFS 2015:4 och därtill övriga branschspecifika föreskrifter.

Ansvar

Systematiskt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kräver kunskap, förmåga och vilja. Förbundsstyrelsen, förbundschef, chef/rektor, medarbetare och elever ska samverka för att uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ansvarar för att alla har kunskap och tillräcklig kompetens inom dessa områden. Behovet av utbildning avgörs utifrån roll, funktion och kompetens.

Styrelsen

 • har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön
 • ger förutsättningar för att arbetsmiljöpolicyn uppfylls

Förbundschefen

 • planerar, leder och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett övergripande plan

Chef/Rektor

 • har ansvar för arbetsmiljön
 • organiserar arbetsplatser där verksamhetens mål, planer, rutiner och
  prioriteringar är kommunicerade, lättillgängliga och väl kända för alla och
  där alla förstår sin egen roll och uppgift för helheten
 • ser till att alla har en trygg och säker arbetssituation
 • leder och anpassar arbetet på ett sätt som ger balans mellan krav och
  individuella förutsättningar
 • motverkar aktivt alla former av kränkande särbehandling och
  diskriminering
 • bedriver ett systematiskt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
 • ger förutsättningar för medarbetare och elever att aktivt delta i det
  systematiska arbetsmiljöarbetet

Medarbetare

 • tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön
 • utvecklar sin kompetens och söker aktivt information inom
  arbetsmiljöområdet
 • deltar aktivt i arbetsmiljöarbetet genom att t ex rapportera risker, tillbud
  sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det
  som genomförts
 • motverkar aktivt alla former av kränkande särbehandling och
  diskriminering
 • tar ansvar för tilldelade arbetsmiljöuppgifter

Elever

 • tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön
 • deltar aktivt i arbetsmiljöarbetet genom att t ex rapportera risker,
  tillbud sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter
  på det som genomförts
 • motverkar aktivt alla former av kränkande särbehandling

Elever omfattas inte av AFS 2015:4

Mål och handlingsplaner

Samtliga enheter formulerar årligen arbetsmiljömål för förbättringsarbetet
utifrån förbundets övergripande arbetsmiljöpolicy och den egna
verksamhetens inriktning samt utifrån genomförda kartläggningar. Risker
i arbetsmiljön ska dokumenteras och riskbedömas och handlingsplaner
upprättas, följas upp och utvärderas enligt AFS 2001:1 om systematiskt
arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 om organisatorisk och social
arbetsmiljö.

Uppföljning

Det systematiska hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet ska årligen följas upp inom
ramen för förbundets ordinarie uppföljningssystem (Årlig uppföljning SAM).

Arbetsmiljöpolicyn är framtagen i samverkan mellan arbetsgivare, chefer och
fackliga företrädare. Den bygger därför på våra gemensamma uppfattningar.