Gå till innehåll

ANDTS - Policy för alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, studieresultat, möjligheter till fortsatta studier och framtida yrkesliv. Kalmarsunds gymnasieförbunds skolor ska därför aktivt verka för en drogfri skoltid och skolmiljö.

Kalmarsunds gymnasieförbund ska årligen anpassa sina aktiviteter till den aktuella problembilden genom att genomföra aktiviteter och avsätta resurser med utgångspunkt i de nationella (En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020. Skr.2015/16:86) och regionala (Regional ANDTS strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-2021) ANDTS-strategierna, med tillägg kring spel om pengar utifrån socialtjänstlagen (SOU 2020:47) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Kalmarsunds gymnasieförbund har även under (S) i ANDTS valt att väga in ungdomars dataspelande eftersom det finns risk för att det tar mycket tid i anspråk som i sin tur kan påverka skolprestationer, sömn, socialt liv eller andra aktiviteter.

ANDTS- policyn har huvudfokus på det förebyggande arbetet och ska fungera som ett stöd och som en vägledning för verksamheter inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Det övergripande målet följer det som är uttryckt nationellt. Med ambition om en skola och samhälle fritt från narkotika, dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk samt det folkhälsopolitiska målet att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

Alla insatser ska genomsyras av ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. För att omsätta policyns mål, krävs att målen konkretiseras i skolornas utvecklingsplaner som bygger på lokala behov och förutsättningar.

Mål

 • Skolornas utvecklingsplaner ska innehålla mål och aktiviteter inom ANDTS med en skola fri från alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk som mål.
 • Elever ska ha en god kännedom om ANDTS påverkan på individen och var de kan vända sig med frågor om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk

Uppföljning av uppsatta mål

 • Verksamhetsområdeschef granskar respektive skolas utvecklingsplan under
  januari månad 2021.
 • Redovisning av genomförda aktiviteter och i vilken grad de ha uppnått uppsatta mål i skolans utvecklingsplan vid höstens resultatdialog.
 • Ämneslag skattar i vilken grad eleverna har kännedom om ANDTS.
  Skattningsverktyg tillhandahålls av kvalitets- och verksamhetsutvecklare under april månad 2021.

Skolornas aktiviteter och utvecklingsområden i det förebyggande ANDTS-arbetet från läsåret 2020/2021

Aktiviteter

 • Skolledningarna beskriver prioriterade mål och handlingar i skolans
  utvecklingsplan och söker medel i VUF (skolans verksamhetsutvecklingsfond) för att skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse.
 • Gymnasist-broschyren Pdf, 840.2 kB. om hälsa och ANDTS lyfts fortsatt fram i samband med de nya ettornas föräldramöte. Innehållet revideras under läsåret 20/21 för tillägg om spel och spelberoende inför läsåret 21/22.
 • Kårdagen - Informationsdag, med externa aktörer, för skolornas kårer kring
  ANDTS.
 • Fortsatt utbyte med Kalmar mot droger; informationsbrev till föräldrar om
  ANDTS-läget.
 • Föreläsningar för eleverna: Kosttillskott och anabola steroider (Kalmar mot
  droger).
 • Föreläsningar och seminarier med “Tobaksfri utmaning” till elever (Region
  Kalmar län).

Utvecklingsområden

 • Skolorna säkerställer att all personal erhåller kompetensutveckling inom tobak, alkohol, dopningsmedel, narkotika samt ogynnsamt spelande.
 • Frågor om spel- och droger förtydligas i instruktion till skolsocial kartläggning.
 • Kaggpiloten - Fortsatt spridning inom förbundet. Lärare som arbetar med Kaggpiloten bör ges möjlighet till fortbildning inom området om sådan tillför verksamhetsnytta.
 • Skolans professioner samarbetar som en gemensam resurs i elevernas
  undervisning, och bidrar med information inom ANDTS-området.

Utvärdering och revidering

Kalmarsunds gymnasieförbund skall årligen utvärdera och vid behov revidera policyn.

Evelina Juel

ANDTS-samordnare