Protokoll 2016

Direktlänkar till protokollen finns i menyn till höger.
För innehållsförteckning, klicka på önskat datum nedan.

B = Beslutsärenden
I = Informationsärenden 

2016-12-15
2016-11-24
2016-10-28
2016-09-29

2016-08-25

2016-05-26
2016-05-11

2016-04-21
2016-03-24

2016-02-25

2016-01-28


2016-01-28  Till protokollet>>
§ 1 Godkännande av dagordning - B
§ 2   Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016-2018 - B
§ 3 Framställan från CIS Kalmar AB gällande övertagande av Stage4you Academy - B
§ 4   Anmälnings- och kännedomsärenden - B
§ 5 Redovisning av delegationsbeslut - B
§ 6 Förvaltningsrättens domar gällande CIS Kalmar AB:s överklagande av bidragsbelopp - I
§ 7 Redovisning av årets antagning 2015 - I
§ 8 Skollegitimation för elever och personal - I
§ 9 SFI praktikanskaffning - Lägesrapport - I
§ 10 Information från förbundschefen - I
- Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Lars Kaggskolans enhet 1 och 3
- Nominering till Guldtrappan 2016
§ 11  Övriga ärenden - I
- Nyanlända flyktingar - mottagande
2016-02-25 Till protokollet>> 
§ 12 SFI i Torsås - Avtal - B
§ 13 Ingen start av YH-utbildningen BM@M - Broadcasting, Event and Management - B
§ 14 Anmälnings- och kännedomsärenden - B
§ 15 Redovisning av delegationsbeslut - B
§ 16 Värdegrundsarbete, nyanlända - I
§ 17 Språkintroduktion (IMS) - Lägesrapport - I
§ 18 Skolelevers drogvanor, CAN - I
§ 19 Samlastningscentral - Ekonomisk konsekvens - I
§ 20

Information från förbundschefen - I
- Ansökningar till myndigheten för yrkeshögskoleutbildningar

2016-03-24 Till protokollet>>
§ 21 Godkännande av dagordning - B
§ 22 Presentation av verksamhetsområdeschef - I
§ 23 Godkännande av Årsredovisning 2015 - B
§ 24 Samlastningscentral - B
§ 25 Yttrande över förslag till Drogpolitiskt program 2016-2020 för Kalmar kommun - B
§ 26 Anmälnings- och kännedomsärenden - B
§ 27 Redovisning av delegationsbeslut - B
§ 28 Språkintroduktion (IMS) - Lägesrapport - I
§ 29 Remisser från Skolinspektionen - I
§ 30 Revidering av delegationsordning - I
§ 31 Budgetprognos efter två månader - I
§ 32 Information om gymnasieantagningen och antal sökande inför preliminärantagningen till nationella program läsåret 2016/2017 - I
§ 33 Förbundets systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbete vad gäller tobak, alkohol, steroider och narkotika - I
§ 34 Sammanställning av ärenden, kränkande behandling - I
§ 35 Information från förbundschefen - I
- Skolinspektionens föreläggande för vuxenutbildningen 
§ 36 Omfattning av skolpsykologtjänst - I
2016-04-21 Till protokollet>>
§ 37 Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola, Dag Hammarskjöldsgymnasiet om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig gymnasieskola i Kalmar kommun - B
§ 38  Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola, Kalmar Waldorfskola om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasiesärskola i Kalmar kommun - B
§ 39 Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB, Fria Läroverken i Kalmar om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar kommun - B
§ 40 Ansökan till Skolinspektionen från Gymnasieskolor i Syd AB om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid Fria Läroverken i Kalmar kommun - B
§ 41 Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar kommun - B
§ 42 Likvärdig avståndsbedömning för busskort - B
§ 43  Revidering av delegationsordning - B
§ 44  Utredning tillämpning av kollektivavtal inom vuxenutbildningen - B
§ 45 Utredning upprättande av lokalt kollektivavtal  för specialpedagoger och speciallärare inom elevhälsan - B
§ 46 Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 2016/2017 - B 
§ 47 Anmälnings- och kännedomsärenden - B 
§ 48  Redovisning av delegationsbeslut - B 
§ 49 Förbundets förebyggande insatser kring hedersrelaterat våld och könsstympning - I 
§ 50  Redovisning från Lupp-konferensen - I
§ 51 Omfattning av skolpsykologtjänst - I
§ 52  Budgetprognos efter tre månader - I
§ 53 Revisionsberättelse för år 2015 - I 
§ 54 Information från förbundschefen - I
- Rapport från lärare om strukturella kränkningar och sexuella trakasserier 
§ 55  Språkintroduktion (IMS) - Lägesrapport - I 

 

2016-05-11 Till protokollet>>
§ 56 Utredning och åtgärder gällande inkommen skrivelse om påstådda kränkningar - B
2016-05-26 Till protokollet>>
§ 57 Detaljplan för del av södra Fredriksskans, Malmen 2:3 (del av) m.fl. - Yttrande över samrådsredogörelse - B
§ 58 Skollegitimation för elev och personal - B
§ 59 Tillämpning kollektivavtal för vuxenutbildningen - B
§ 60 Lokalt kollektivavtal för specialpedagoger och speciallärare inom elevhälsan - B
§ 61 Framställan från CIS Kalmar AB om likställighetsprincipen, NIU - B
§ 62 Anmälnings- och kännedomsärenden - B
§ 63 Redovisning av delegationsbeslut - B
§ 64 Budgetprognos efter fyra månader - I
§ 65 Kreativ agenda på Axel Weüdelskolan - I
§ 66 Uppföljning gällande utredning om kränkningar - I 
§ 67 Skolverkets beslut gällande omprövning av riksrekryterande estetisk spetsutbildning - I 
§ 68 Uppföljning gällande utvärdering av kontaktpolitikerbesök - I 
§ 69 Information från förbundschefen - I
- Skolinspektionens tillsyn 2016 
   
2016-08-25 Till protokollet>>
§ 70 Fyllnadsval av ledamot i arbetsutskottet efter Britt Dicksson (M) - B
§ 71 Anmälnings- och kännedomsärenden - B
§ 72 Redovisning av delegationsbeslut - B
§ 73 Information om betygssystemet - I
§ 74 Hbt-certificering - Förbundets utredning och kostnadsberäkning - I
§ 75 Information om Lärarlönelyftet (LLL) - I 
§ 76 Kvalitetsuppföljningar - I 
- Resultat av elevernas kursutvärderingar, vårterminen 2016
- Trivselenkät 2016, elever 
§ 77 Planering av kontaktpolitikerbesöken med utgångspunkt av utvärdering från workshops 21 april - I 
§ 78 Information från förbundschefen - I
- Mjölnergymnasiet, 2 skolenheter
- Busskort, 6-kilometersregeln 

 

2016-09-29 Till protokollet>>
§ 79 Godkännande av dagordning samt ändrad föredragningsordning - B
§ 80 Utredning om förutsättningar för ansökan om gymnasieutbildning med riksintag och inriktning ornitologi - B 
§ 81 Revidering av "Kontaktpolitiker - Mål, uppdrag och riktlinjer" - B
§ 82 Tidsplan för gymnasieantagningen läsåret 2017/2018 samt färdighetspoäng - B
§ 83 Utredning kring förslaget Mentorskap inför gymnasievalet - B 
§ 84 Anmälnings- och kännedomsärenden - B
§ 85 Redovisning av delegationsbeslut - B 
§ 86 Budget 2017 - prioriterade områden samt verksamhetsmål - I 
§ 87 Sammanställning av anmälningar gällande kränkning av elev - I 
§ 88 Information från förbundschefen - I
- Kompetensutvecklingsdag "Undervisning med digital förstärkning"
- Avtal för språkintroduktionselever med medlemskommunerna
- Fråga från Björn Andreen (M) om införandet av skollegitimationerna 
§ 89 Yttrande över Regional biblioteksplan - B
§ 90 Lägesrapport efter årets antagning 2016 - I 
§ 91 Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats (EMI) - I
§ 92 Internkontroll - I
2016-10-28 Till protokollet>>
§ 93 Verksamhetsplan för Elevhälsans medicinska insats (EMI) - B
§ 94 Reglemente för intern kontroll och riskhantering - B
§ 95 Godkännande av delårsbokslut 2016 - B
§ 96 Sammanträdesplan för 2017 - B
§ 97 Anmälnings- och kännedomsärenden - I
§ 98 Redovisning av delegationsbeslut - I
§ 99 Förslag på preliminär utbildningsorganisation 2017/2018 - I
§ 100 Riktade insatser för nyanländas utbildning - I
§ 101 Information från förbundschefen
-  Rekryteringsbehov av lärare
2016-11-24 Till protokollet>>
§ 102 Godkännande av dagordning - I
§ 103 Preliminär utbildningsorganisation inför läsåret 2017/2018 - B
§ 104 Budget och verksamhetsmål 2017 - Ekonomisk planering 2018-2019 - B
§ 105 Interna kontrollpunkter 2017 med konsekvensanalys - B
§ 106 Anmälnings- och kännedomsärenden - B
§ 107 Redovisning av delegationsbeslut - B
§ 108 Budgetprognos efter 10 månader - I
§ 109 Revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut 2016
§ 110 Detaljplan för södra Fredriksskans, del av fastigheten Malmen 2:3 med flera - Lägesrapport - I
§ 111 Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - Lägesrapport 2015/2016 - I
§ 112 En attraktiv gymnasieutbildning för alla - SOU 2016:77 - I
§ 113 Information från förbundschefen - I
- Anmälan av Mjölnergymnasiet
- Gymnasiekatalogen finns nu som e-pub
- Presidieträff med medlemskommunerna i Samverkan Sydost 
§ 114 Fotografering av styrelsens ledamöter och ersättare till skollegitimationer - I
§ 115 Övriga ärenden
- Revidering av sammanträdesplan för 2017 
2016-12-15 Till protokollet>>
§ 116 Godkännande av dagordning - B
§ 117 Revidering av sammanträdesplan för styrelsen 2017 - B
§ 118 Revidering av delegationsordning - B
§ 119 Attestplan - kontroll av ekonomiska transaktioner 2017 - B
§ 120 Firmatecknare och övriga behörigheter 2017 - B
§ 121 Bidrag till fristående gymnasieskolor, samlingsbeslut 2017 - B
§ 122 -
§ 147
Bidrag till fristående gymnasieskolor, enskilda beslut 2017
(26 st) - B
§ 148 Administration o förvaltning, Hilmar Olséns minnesfond - B
§ 149 Anmälnings- och kännedomsärenden - B
§ 150 Redovisning av delegationsbeslut - B
§ 151 Uppföljning av likabehandlingsarbetet - Stagneliusskolan - I
§ 152 Medarbetarenkäten 2016 - Redovisning av det förbundsövergripande resultatet - I
§ 153 Information från förbundschefen
- Exempel på insatser som görs vid ett av styrelsens mål; Integration
§ 154 Återkoppling från skolbesök vid Jenny Nyströmsskolan - I